جستجو
همه دسته بندی ها
  منو بسته

  اجاق توکار

  مشاهده به عنوانن جدول فهرست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  تصویر  اجاق صفحه ای آلتون مدل G201

  اجاق صفحه ای آلتون مدل G201

  2 ﺷﻌﻠﻪ/شیشه ای _ ﭘﻠﻮﭘﺰدار _ ﺳﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ _ ﭘﻮﺷﺶ آﺳﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاى روﻏﻨﮕﯿﺮﻫﺎ _ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ _ درجه مصرف انرژی A
  0 تومان
  تصویر  اجاق صفحه ای آلتون مدل G401

  اجاق صفحه ای آلتون مدل G401

  4 ﺷﻌﻠﻪ/شیشه ای _ ﭘﻠﻮﭘﺰدار _ ﺳﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ _ ﭘﻮﺷﺶ آﺳﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاى روﻏﻨﮕﯿﺮﻫﺎ _ واسطه شبکه چدنی _ ترموکوپل _ درجه مصرف انرژی A
  0 تومان
  تصویر  اجاق صفحه ای آلتون مدل G401W

  اجاق صفحه ای آلتون مدل G401W

  4 ﺷﻌﻠﻪ/ﺷﯿﺸﻪ اى اﭘﺘﯿﮏ ﺳﻔﯿﺪ _ ﭘﻠﻮﭘﺰ دار _ ﺳﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ _ ﭘﻮﺷﺶ آﺳﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاى روﻏﻨﮕﯿﺮﻫﺎ _ شبکه چدنی لولایی _ ترموکوپل _ درجه مصرف انرژی A
  0 تومان
  تصویر  اجاق صفحه ای آلتون مدل G506

  اجاق صفحه ای آلتون مدل G506

  5 ﺷﻌﻠﻪ/ﺷﯿﺸﻪ اى _ ﺳﭙﺮ ﺣﺮارﺗﻰ _ ﺳﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ _ ﭘﻮﺷﺶ آﺳﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاى روﻏﻨﮕﯿﺮها _ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ _ درجه مصرف انرژی A
  0 تومان
  تصویر  اجاق صفحه ای آلتون مدل G506C

  اجاق صفحه ای آلتون مدل G506C

  5 ﺷﻌﻠﻪ/ﺷﯿﺸﻪ اى خط دار _ پلوپز وسط _ ﺳﭙﺮ ﺣﺮارﺗﻰ _ ﺳﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ _ ﭘﻮﺷﺶ آﺳﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاى روﻏﻨﮕﯿﺮها _ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ _ درجه مصرف انرژی A
  0 تومان
  تصویر  اجاق صفحه ای آلتون مدل G506D

  اجاق صفحه ای آلتون مدل G506D

  5 ﺷﻌﻠﻪ/ﺷﯿﺸﻪ اى _ پلوپز وسط _ ﺳﭙﺮ ﺣﺮارﺗﻰ _ ﺳﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ _ ﭘﻮﺷﺶ آﺳﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاى روﻏﻨﮕﯿﺮها _ ﺗﺎﯾﻤﺮ زﻣﺎﻧﺪار دﯾﺠﯿﺘﺎل _ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا _ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ _ درجه مصرف انرژی A
  0 تومان